Färg 1:an

 

Kirjo Rostskyddsfärg

Halvblank alkydbaserad enskikts rostskyddsfärg.   Kirjo Rostskyddsfärg
   
Lufttorkande, halvblank, alkydbaserad enskikts rostskyddsfärg, dvs. primer och täckfärg i ett skikt.   
   
KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG är lämplig för målning av plåttak, ståldörrar, järnstaket, räcken, stolpar, trädgårdsmöbler, förzinkade ytor såsom hängrännor, stuprör, fönsterbleck, ventilationstrummor m.m.   
   
KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG har utmärkta vidhäftningsegenskaper och mycket bra utomhusbeständighet. Färgen innehåller ett mångsidigt rostskyddspigment som förebygger korrosion av stålytor och motverkar förtvålning av färg på förzinkade ytor.   
   
   
  SNABBFAKTA:    
  FÄRGTYP   Alkydbaserad rostskyddsfärg
  LÖSNINGSMEDEL   TEKNOSOLV 1621 (Alifatnafta).
  SPÄDNING    Alifatnafta. Bör ej spädas.   
  MATERIALÅTGÅNG    Rostskyddsmålning 7-8 m²/l
Plåttaksmålning 5-6 m²/l
Värdena är beroende av flera faktorer, såsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm. 
  Rekommenderad SKIKTTJOCKLEK
och teoretisk DRYGHET
  Torrfilm (μm)
 40
80
Våtfilm (μm)
83
166
Teoretisk dryghet (m²/l)
12,0
6,0
  VERKTYG    Pensel, rulle eller spruta. 
  RENGÖRING AV VERKTYG   Redskapen tvättas efter användningen med alifatnafta.  
  ÖVERMÅLNINGSBAR   Efter 24 timmar,  +23°C, relativ luftfuktighet 50 %
  TORKTID   Klibbfri efter 6 timmar,  +23°C, relativ luftfuktighet 50 %
  GLANS   Halvblank, 40 glansenheter. 
  KULÖRSORTIMENT   Vit, svart, brun, grå, grafitgrå, grön och röd.
  BRANDFARLIGHET   Brandfarlig vara.
  LAGRING   Lagras på torr, väl ventilerad och sval plats.
Åtskilt från antändningskällor och följ gällande bestämmelser för lagring av brandfarliga varor.
Förvaras frostfritt. 
  Se även burkens etikett.    
       
  Säkerhetsdatablad kan laddas ner  HÄR    
       
Målning Ytans förbehandling  och Applicering    
  Vid all rostskyddsmålning är förbehandlingen av största betydelse.
KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG bör ej förtunnas. Vid enskiktsmålning bör den appliceras i 170-200 μm våtfilm (5-6 m²/liter färg) vid plåttaksmålning. Vid övrig rostskyddsmålning appliceras minst 125 μm våtfilm (8 m²/liter). Bästa resultat och livslängd på målningen erhålles vid 2 målningar.
Vid målning av plåttak kontrollera att ingen fukt finns kvar, speciellt i skarvarna. Undvik att måla sent på dagen för att undvika att dagg faller på den ej torkade färgytan, vilket kan orsaka mattfläckar och ojämnheter i glansen eller flagning. Av samma anledning bör målningen ej utföras i fuktig, dimmig väderlek eller på yta som fortfarande är fuktig av dagg.
Mellan olika tillverkningssatser kan kulören skifta något. Undvik kulörskiftningar genom att blanda samman färgen från burkar med skilda satsnummer.
  Tidigare målade ytor rengöres med BET- OCH TVÄTTVÄTSKA. Efterskölj med varmt vatten. Rost och gammal flagnad eller löst sittande färg måste avlägsnas genom skrapning, stålborstning eller sandblästring till förbehandlingsgrad Sa 2 1/2. Målning på en blästrad yta ger det bästa rostskyddet. Det är viktigt att måla snarast efter rengöringen så att ny rost ej hinner bildas.
  Stålkonstruktioner:
För skydd av enklare detaljer och plåtytor är en strykning med KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG tillräckligt. Om ett tungt rostskydd erfordras målas ytan 2 gånger med KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG.
  Ny förzinkad plåt:
Behandla med BET- OCH TVÄTTVÄTSKA i 15 minuter och skölj rikligt med rent, varmt vatten. Grunda med KIRJO PRIMER. Färdigmåla med KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG.
  Åldrad förzinkad plåt - ej rostig:
Behandling med BET- OCH TVÄTTVÄTSKA, eller tvättning med RENSA fasad- och målartvätt och eftersköljning med rent, varmt vatten. Grunda med KIRJO PRIMER för säker vidhäftning. Färdigmåla med KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG. På riktigt gammal förzinkad plåt som är matt och grå är det möjligt att måla direkt med KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG, då den innehåller passiviseringspigment mot förtvålning. I detta fall skall KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG målas flödigt - ej mer än 5 m²/liter färg för att uppnå 80 μm torrfilm, vilket är nödvändigt för gott rostskydd. Vid lägre skikttjocklek försvagas färgskiktets skyddsverkan.
  Åldrad förzinkad plåt - rostig:
Behandling med BET- OCH TVÄTTVÄTSKA i 30 minuter, alternativt tvättning med RENSA fasad- och målartvätt följd av eftersköljning med rent, varmt vatten. Rostiga ytor stålborstas noga ned till ren metall. Måla 2 gånger med KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG.
  Åldrad oxiderad aluminiumplåt, eloxiderad aluminium:
Tvättning med BET- OCH TVÄTTVÄTSKA följd av eftersköljning med rent, varmt vatten. Grunda med KIRJO PRIMER. Färdigmåla med KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG. Åldrad eloxiderad aluminium kan också efter tvättning målas direkt med KIRJO ROSTSKYDDSFÄRG.
  Blank aluminiumplåt:
Tvättning med BET- OCH TVÄTTVÄTSKA följt av eftersköljning med rent, varmt vatten. Grundning med KIRJO PRIMER. Färdigmålning som vid åldrad oxiderad aluminium enligt ovan.
   
  Appliceringsförhållanden
  Ytan som skall målas bör vara torr. Under appliceringen och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. 
   
VIKTIGT! OBS!
På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare, alternativt bör avfallet brännas. Indränkning i vatten rekommenderas också. (Se säkerhetsdatabladet, punkt 7.1.) 
   
När du målat klart Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester ska inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. 
 
Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten.
På hemsidan www.teknos.se finns de senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.